ODPROMIENNIKI ?YL WODNYCH

Wiele bada? potwierdza, ?e promieniowanie geopatyczne ?y? wodnych (stres geopatyczny) i smog elektromganetyczny jest wspólnym czynnikiem w przypadku wielu powa?nych i d?ugoterminowych chorób, zaburze? fizycznych i emocjonalnych takich jak: rak, ogólne znu?enie, brak energii, problemy ze snem, bóle g?owy, nag?a ?mier? niemowl?t, poronienia i trudna ci??a, trudno?ci z zaj?ciem w ci???, depresja, problemy z nauk?, zaburzenia zachowania, itp. Odpromiennik ?y? wodnych, Helios3 jest prostym i efektywnym urzadzeniem na stres geopatyczny i smog elektromagnetyczny.

Helios3
Odpromiennik ?y? Wodnych (Stresu Geopatycznego) i Smogu Elektromagnetycznego

Po wielu latach bada? nowy, silny, skuteczny odpromiennik ?y? wodnych i promieniowania elektromagnetczynego jest dost?pny na rynku polskim.

1. Co to jest promieniowanie geopatyczne ?y? wodnych?
2.Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne?
3. Jak stres geopatyczny i smog elektromagnetyczny wp?ywaj? na nasze zdrowie?
4. Jak odpromiennik Helios3 chroni przed negatywnym dzia?aniem ?y? wodnych?
5. Jak stosowa? odpromiennik Helios3?
6. FAQ – Cz?sto Zadawane Pytania
7. REFERENCJE
8. Jak kupi? odpromiennik Helios3?


Co to jest promieniowanie geopatyczne ?y? wodnych?

Zjawisko stresu geopatycznego (?y? wodnych, promieniowanie geopatyczne) polega na zak?óceniu pola elektromagnetycznego ziemi przez podziemne cieki, kana?y ?ciekowe, przewody wodoci?gowe, linie energetyczne, uskoki tektoniczne i z?o?a mineralne. Równie? pole elektromagnetyczne wytwarzane przez wszelkie urz?dzenia elektryczne powoduje zniekszta?cenie fal emitowanych przez mózg. Cz?owiek ewoluowa? na Ziemi przez ponad 4 miliony lat w warunkach nieistnienia sztucznie generowanych pól magnetycznych. Pole elektromagnetyczne Ziemi (7.83 Hz) ró?ni si? od pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez urz?dzenia elektryczne (50/60 Hz).

Ziemia emituje promieniowanie elektromagnetyczne o cz?stotliwo?ci oko?o 7.83Hz, co odpowiada cz?stotliwo?ci fal alfa emitowanych przez mózg cz?owieka. Fale o tej cz?stotliwo?ci s? czasami nazywane „ziemskimi falami mózgowymi” lub falami rezonansowymi Schumanna (od nazwiska fizyka W.O. Schumanna, który w 1952 przedstawi? ich teoretyczny model matematyczny). W 1962 roku ameryka?skie Narodowe Biuro ds. Standaryzacji Przekazów Radiowych og?osi?o wykrycie i zarejestrowanie tych fal przez urz?dzenia badawcze. NASA zacz??o instalowa? rezonatory Schumanna w promach kosmicznych dla ochrony zdrowia astronautów w czasie oddalenia od dobroczynnego dzia?ania fal emitowanych przez Ziemi?.

Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne?

Promieniowanie elektromagnetyczne (smog elektromagnetyczny, elektrosmog, elektrostres, brudna elektryczno??) jest generowane przez wi?kszo?? urz?dze? elektrycznych, a tak?e kable elektryczne, transformatory elektryczne, suszarki do w?osów, elektryczne maszynki do golenia, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe i przede wszystkim telefony komórkowe. Funkcjonowanie ludzkiego organizmu oparte jest na z?o?onych procesach elektrochemicznych, które w ?atwy sposób mog? ulec zaburzeniom pod wp?ywem smogu elektromagnetycznego. Kiedy ?pimy lub przebywamy w miejscach podlegaj?cych dzia?aniu promieniowania elektromagnetycznego, mo?emy odczu? jego negatywny wp?yw na nasze zdrowie i samopoczucie.


Jak stres geopatyczny i smog elektromagnetyczny wp?ywaj? na nasze zdrowie?

Wiele bada? potwierdza, ?e promieniowanie geopatyczne ?y? wodnych (stres geopatyczny) i promieniowanie elektromganetyczne jest wspólnym czynnikiem w przypadku powa?nych i d?ugoterminowych chorób, zaburze? fizycznych i emocjonalnych takich jak: rak, ogólne znu?enie, brak energii, problemy ze snem, nag?a ?mier? niemowl?t, poronienia i trudna ci??a, trudno?ci z zaj?ciem w ci???, bóle g?owy, depresja, problemy z nauk?, zaburzenia zachowania, itp. Promieniowanie geopatyczne mo?e blokowa? dzia?anie lecznicze leków i na d?u?sz? met? pogarsza? dyspozycj? chorobow? i j? podtrzymywa?. Przy zachorowaniach na raka odkryto, ?e prawie zawsze wyst?puj? w ?rodowisku ?y?y wodne lub ich skrzy?owanie.


Jak odpromiennik Helios3 chroni przed negatywnym dzia?aniem ?y? wodnych?

Badania wykaza?y, ?e zachowujemy zdrowie, kiedy wyst?puje obfito?? fal o cz?stotliwo?ci 7.83Hz. Helios3 jest odpromiennikiem symuluj?cym cz?stotliwo?? fal emitowanych przez Ziemi?, co pozwala naszemu organizmowi dostroi? si? do ich rytmu. W ten sposób chronimy si? przed negatywnym wp?ywem stresu geopatycznego i smogu elektromagnetycznego. Helios3 jest bardzo skuteczny i prosty w u?yciu – nale?y go tylko pod??czy? do gniazdka, a odpromiennik pomo?e jego u?ytkownikowi odtwarza? jego w?asn? równowag? energetyczn? i za po?rednictwem instalacji elektrycznej tak?e równowag? energetyczn? domu. Helios3 jest obecnie jedynym odpromiennikiem na rynku polskim, który generuje fale Schumanna i jest zasilany pr?dem. Osoby stosuj?ce odpromiennik Helios3 od razu zauwa?aj? popraw? snu, który staje si? g??bszy. Ponadto ludzie ci wi?cej ?ni? i budz? si? rze?cy i pe?ni energii.


Jak stosowa? odpromiennik Helios3?

Neutralizator Helios3 mo?na instalowa? w domach, mieszkaniach, sklepach, klinikach, szpitalach, biurach, szko?ach, ??obkach, zak?adach pracy i zabudowaniach gospodarczych.

odpromiennik Helios3

Odpromiennik Helios3 z wtyczk? dostosowan? do polskich gniazdek elektrycznych

Na pocz?tku nale?y pod??czy? odpromiennik do osobnego gniazdka jak najdalej od sypialni. Pó?niej mo?na na prób? przenie?? je do sypialni, ale w dalszym ci?gu nale?y je w??cza? jak najdalej od ?ó?ka. Migaj?ca lampka wskazuje, ?e odpromiennik pracuje; mo?na j? zakry?, je?eli jej ?wiat?o oka?e si? irytuj?ce.

Jeden opromiennik Helios3 wystarcza do zneutralizowania szkodliwego promieniowania w du?ym mieszkaniu lub domku jednorodzinnym. Je?li domek jednorodzinny ma piwnic? i jedno pi?tro, wtedy najlepiej umie?ci? go na parterze.

Neutralizator nie traci swoich w?a?ciwo?ci z up?ywem czasu (jak niektóre odpromienniki) poniewa? jest zasilany elektrycznie.

 


FAQ – Cz?sto Zadawane Pytania

1. Czy potrzebna jest ta dioda, która przez ca?y czas miga?
Migaj?ca dioda wskazuje, ?e odpromiennik jest w trybie pracy. Je?eli jest to denerwuj?ce mo?na j? zaklei? lub przys?oni?.


2. Ile odpromienników potrzebne jest na mieszkanie w bloku?
Na typowe mieszkanie w bloku lub domek jednorodzinny wystarczy jeden Helios3.


3. Ile godzin dziennie powinien pracowa? odpromiennik, aby uzyska? zadowalaj?cy efekt?
Mo?na zacz?? od czterech godzin dziennie i obserwuj?c samopoczucie domowników zwi?ksza? ten czas nawet do 24 godzin dziennie. Zale?y to od si?y oddzia?ywania stresu geopatycznego i smogu elektromagnetycznego z jakim mamy do czynienia w konkretnym mieszkaniu.


4. Gdzie najlepiej umie?ci? odpromiennik w domu?
Odpromiennik nale?y pod??czy? do osobnego gniazdka elektrycznego, jak najdalej od ?ó?ka, gdzie ?pimy. Potem mo?na przenie?? go do sypialni, pami?taj?c o tym aby by? jak najdalej od miejsca naszego snu. Gdyby w tym miejscu nie by?o gniazdka mo?na zastosowa? przed?u?acz i w??czy? tam odpromiennik (ale lepiej unika? przed?u?acza je?li to jest mo?liwe).
Gdy mamy domek jednorodzinny, który ma piwnice i pi?tro, wtedy dobrze jest umie?ci? heliosa na parterze.


5. Jakie efekty dzia?ania odprommienika s? najszybciej odczuwalne?
Na pocz?tku nast?puje poprawa snu, sen staje si? g??bszy,  ludzie lepiej si? wysypiaj? i rano maj? wi?cej energii do pracy.


6. Czy odpromiennik ma gwarancj??
Dajemy gwarancj? na 1 rok dzia?ania. Je?eli Helios3 nie zostanie uszkodzony mechanicznie mo?e dzia?a? wiele lat.


7. Czy w Polsce odpromiennik ma wtyczk? dostosowan? do naszych gniazdek elektrycznych?
Tak, natomiast w Anglii i USA jest sprzedawany z innymi wtyczkami.


8. Na jakiej zasadzie dzia?a ten odpromiennik?
Helios3 symuluje naturaln? cz?stotliwo?? Ziemi /oko?o 7, 83 Hz/. S? to tzw. fale Schumanna. Przebywanie w przestrzeni, gdzie jest obfito?? fal o tej cz?stotliwo?ci powoduje dostosowanie si? do nich naszego organizmu i zachowanie zdrowia.

REFERENCJE

Atmosfera miejsca wydaje si? by? od?wie?ona
„To por?czne urz?dzenie skutecznie i na d?ugi czas zharmonizowa?o moje domostwo oddzia?uj?c na nie przez obwody elektryczne – zarówno w jego poprzedniej,  jak i aktualnej wersji. Podczas gdy naukowe „jak” i „dlaczego” mo?e by? kwestionowane, to efekt jest zauwa?alny. Mog? go opisa? w ten sposób, ?e „atmosfera” miejsca, wydaje si? by? od?wie?ona.

Urz?dzenie nie jest pod??czone na sta?e, tylko wtedy, gdy mam odczucie, ?e powinno pomaga?.  Czasami na kilka godzin dziennie, czasem nie jest w??czone przez ca?y tydzie?. Jego skuteczno?? mo?na sprawdzi? za pomoc? wahade?ka  i biometru mierz?c jako?? drga? energii subtelnej danego miejsca lub osoby. W ko?cu jest jeszcze odczuwanie intuicyjne, które informuje kiedy odpromiennik jest potrzebny.

Urz?dzenie jest kompaktowe i mo?e by? ?atwo pod??czone do dowolnego gniazdka w domu, eksperymentuj?c mo?na znale?? to najlepsze (gniazdko elektryczne).  Mam wiele urz?dze? elektrycznych i elektronicznych, u?ywanych w ró?nym czasie – mog? one pogorszy? ogóln? równowag? w domu. Sam b?d?c ogólnie zdrowym, odkry?em Helios3 jako u?yteczne narz?dzie podtrzymuj?ce energetyczne wibracje, które pomagaj?  zachowa? dobre samopoczucie.”
Bogdan Jochym, radiesteta, Emerald Innovations, UK

Natychmiastowa poprawa zdrowia
“Na pocz?tku by?em sceptycznie nastawiony do promieniowania geopatycznego ?y? wodnych, ale niemal natychmiast po zainstalowaniu odpromiennika moja ?ona i ja poczuli?my wyra?n? popraw? samopoczucia. Nasze zdrowie natychmiast si? poprawi?o – drobne dolegliwo?ci i d?ugotrwa?e problemy ze zdrowiem znikn??y po paru tygodniach. Mamy Helios3 w??czony ca?y czas i polecam ten odpromiennik z ca?ego serca”.
Dr William Bloom, Pisarz w obszarze holistycznego rozwoju, Glastonbury, Wielka Brytania

Lepszy sen i uporz?dkowane problemy ginekologiczne
“Zakupi?am odpromiennik Helios3, kiedy odkry?am, ?e du?a ?y?a wodna przebiega przez ca?e moje ?ó?ko. Mój m?? i ja natychmiast zacz?li?my spa? lepiej. Moja sk?onno?? do nocnych bólów brzucha, ust?pi?a w ci?gu najbli?szych kilku tygodni. Tak?e problemy ginekologiczne, które mia?am od wielu lat ust?pi?y jak r?k? odj??. Wszyscy moi klienci od feng shui, którym poleci?am odpromiennik Helios3 s? bardzo zadowoleni z rezultatów.”
Amanda Kenton, Konsultant feng shui, Londyn

Lepsze poczucie i g??boki sen
“Dzi?kujemy za przes?anie mi Helios3, odpromiennik, który chroni przed dzia?aniem ?y? wodnych, które przebiega?y przez moje ?ó?ko. Czuj? si? znacznie lepiej i mam teraz naprawd? g??boki sen. Super odpromiennik!”
mgr in?. arch. Jolanta Witowska, Rzeczoznawca maj?tkowy, Warszawa

?pi? lepiej i problemy psa ze zdrowiem s? pod kontrol?
“Zamówili?my drugi Helios3 do naszego domu. Pierwszy odpromiennik, jaki zamówili?my, zrobi? du?? ró?nic?! Nasz pies mia? o wiele mniejszy atak padaczki po zainstalowaniu odpromiennika Helios3. Nie potrzebowa? zastrzyku i wyszed? z tego ataku o wiele szybciej, mimo, ?e by?a pe?nia ksi??yca i pada? deszcz, co zazwyczaj sprawia, ?e gorzej znosi ataki padaczki. Zaobserwowali?my znaczn? popraw?, mimo, ?e mamy ?y?y wodne pod domem. Jeste?my bardzo szcz??liwi! Nasze psy (w wieku 11, 9, 8 i 5 lat) nigdy nie mia?y ataków padaczki do czasu jak przeprowadzili?my si? do tego nowego domu. Po przeprowadzce do nowego domu, trzy z czterech psów zacz??y mie? co miesi?c napady padaczki. Jest to zwi?zane z energi? domu. Specjalista od stresu geopatycznego przyszed?, aby oceni? sytuacj? i okaza?o si?, ?e mamy ?y?y wodne pod domem. Cieszymy si? bardzo, ?e Wasz odpromiennik pomog?o naszym psom oraz nam. My te? lepiej si? czujemy i ?pimy lepiej. Jeszcze raz dzi?kujemy!”
Sam, Ateny, Grecja

Wiele korzy?ci zdrowotnych przy stosowaniu Heliosa3
“W?a?nie przeprowadzili?my si? do starego, rozwalaj?cego si? domu, jeste?my lud?mi, którzy s? w naszej terapii alternatywnej i maj? holistyczne spojrzenie na ?wiat. Czu?em z?owieszcz?, opresyjn? atmosfer? w domu, mieli?my seri? pecha, a moje zdrowie pogarsza?o si? (bóle g?owy, presja, zaburzenia snu itp.). Wiedz?c o feng shui, dowiedzia?em si?, ?e to urz?dzenie zosta?o stworzone przez mistrza feng shui i pomy?la?em, ?e mo?e ono zmieni? energi? w domu. Zapyta?em kilku ekspertów, których znam, o stres geopatyczny i powiedzieli mi, ?e w tym domu jest na szczycie wiru linii energetycznych, które wymagaj? uporz?dkowania. Szcz??cie jednak wymkn??o si? spod kontroli, mieli?my 5 nieprzyjemnych sytuacji, które wydarzy?y si? jednocze?nie. Zrobili?my wi?c feng shui i zdobyli?my go, aby spróbowa?.

Dla mnie ma to sens, poniewa? odtwarza schumannowski rezonans ziemi w walce z tymi wszystkimi RF i EMF, zalewaj?cymi nas z masztów telefonów komórkowych, wifi, itp. Napr??enia geopatyczne pochodz? z ziemi, tj. zaburzenia elektromagnetyczne w naturalnych wibracjach ziemi (rezonans schumannowski). Urz?dzenie to generuje rezonans schumanna przez ca?y dzie?, wi?c Twoje cia?o dostraja si? do niego, a nie do innych form elektrosmogu wokó?, a zatem eliminuje elektrosmog na zewn?trz, a stres geopatyczny poni?ej.

Natychmiast spali?my lepiej (wy??cz wi-fi w nocy i pozb?d? si? telefonu bezprzewodowego, je?li go posiadasz, kup staro?wiecki telefon przewodowy, aby uzyska? pe?ny efekt i korzy?ci). Bóle g?owy i presja ust?pi?y, sen by? o wiele lepszy. Mówi?, ?e zwierz?ta s? przyci?gane do stresu geopatycznego (koty lubi? negatywne ?adunki). Mieli?my myszy wchodz?ce w ?ciany i one te? wynios?y si? przy Helios 3. My?l?, ?e jest to korzystne dla feng shui, a tym samym dla poziomu “chi” w domu, i przynios?o wiele naprawd? pozytywnych efektów. Tak wi?c wydaje si?, ?e to dzia?a i my?l?, ?e w dzisiejszych czasach, gdy sta?y elektrosmog wp?ywa na nas, to jest mo?liwe z feng shui, naprawd? daje prawdziw? szans? na zdrowe chi twojego domu. Jeszcze jedno, ca?y czas czu?em zawroty g?owy i nieugruntowanie, ale nie ma ich od czasu heliosa 3, a w?a?ciwie to ten schumanowski rezonans, jak s?dz?. Drogie, ale zdecydowanie da?o pozytywne efekty. Równie? nie wiem, czy to feng shui, które wdro?yli?my i/lub helios 3, ale wszystkie nasze z?e sytuacje rozwi?za?y si? w tym czasie, kiedy dostali?my helios 3 – mo?e zbieg okoliczno?ci, ale wszystko nagle poczuli?my inaczej, kiedy go w??czali?my! Nie jestem na prowizji, to prawda!”
5* recenzja z Amazon

Helios3 USB

Helios3 USB + EU charger 2pin

Helios3 USB + EU 2-pin charger

Dost?pna jest równie? przeno?na wersja urzadzenia Helios3 USB Geopathic Stress (GS) i Electromagnetic Radiation (EMR), któr? mo?na pod??czy? do komputera, samochodu lub dowolnego gniazda ?adowania 5V USB, aby zapewni? dodatkowy impuls rezonansu Schumanna w lokalnym ?rodowisku w domu lub miejscu pracy.
Cena w Polsce: 450z?

Jak kupi? odpromiennik Helios3?

Gwarancja: Helios3 ma jeden rok gwarancji, ale je?li nie zostanie uszkodzony mo?e dzia?a? bardzo d?ugo.
W Polsce odpromiennik ma wtyczk? dostosowan? do naszych gniazdek elektrycznych.

Cena w Polsce: 450z?   (koszt przesy?ki wliczony w cen?, zakup za pobraniem u listonosza przy odbiorze przesy?ki)
Pytania i zamówienia – formularz kontaktowy
jan@helios3.com
Tel +44 79562 88574